A:

Šuškovićeva 76, 10 040 Zagreb, Hrvatska

T: +385 1 2986 460 E: niveto@niveto.hr

Princip rada

Princip rada

WOW Wave Ball je proizvod temeljen na trima zakonima fizike:

  1. Arhimedov zakon: Wave Ball je plutajuća kugla postavljena u bazen.
  2. Zakon inercije: Teška platforma (gibajući teret) kreće se gore-dolje unutar ljuske lopte. Kako je lopta postavljena u vodu, ljuska se kreće gore-doje oko teške ploatforme koja se ne kreće zahvaljujući zakonu inercije.
  3. Zakon rezonancije: S obzirom da lopta radi na jednoj od rezonantnih frekvencija bazena, energija predana bazenu ostaje u bazenu zahvaljujući visini zidova. Svaki put kada lopta predaje svoju energiju bazenu, valovi postaju sve veći i veći. Svaki val je definiran pomoću nekoliko parametara, kao što su amplituda (ili visina), valna duljina (od vrha do vrha vala) i frekvencija.

Tehnička shema proizvoda:

  1. Gibajući teret: Okomita gibanja tereta aktiviraju loptu. Teret se giba pomoću kinematskog (stapnog) mehanizma spojenog na reduktor motora.
  2. Reduktor motora: Služi za pokretanje gibanja tereta. Korišten je asinkroni 12V AC motor.
  3. Sinkronizacijski senzori: Jedan glavni senzor i jedan backup senzor, koriste se u svrhu regulacije brzine vrtnje motora.
  4. Senzor za vodu: Koristi se za detekciju vode unutar ljuske lopte.
  5. CB50 upravljačka kutija: Služi za akviziciju senzora (senzor vode i sinkronizacijski senzori) i prijenos signala do električnog ormarića (modulacija / demodulacije signala). Sadrži akcelerometar poradi upravljana frekvencijom i amplitudom vala.
  6. Pupčani kabel: Potrebna električna energija dolazi od električne eksterne jedinice do interne upravljačke jedinice preko pupčanog kabela.

Asinkroni motor (12V AC) pomiče pokretnu masu gore-dolje duž vertikalne osi lopte. Ovaj motor i njegov upravljački software zaštićeni su vodonepropusnom ljuskom. Pomoću signala sa senzora, upravljački software omogućuje analizu gibanja lopte te valne frekvencije, amplitude i druge karakteristike. Vrlo preciznim i pametnim podešavanjem brzine motora moguće je stvoriti različite vrste valova. Sila lopte na vodu, inducirana gibanjem mase, stvara prvi val koji se širi kroz bazen. Zidovi bazena reflektiraju potonjeg natrag prema lopti. Upravljačka jedinica proizvoda je u stanju točno odrediti trenutak i silu koju je potrebno dati sljedećem pokretu kako bi se valovi pojačali (ili smanjili).